NORMATIVA

Consulta la normativa aplicable a l'entitat

NORMATIVA APLICABLE A L'ENTITAT

Genèrica

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya 

Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.

LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

LLEI 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis socials.

DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.

DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

DECRET 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

DECRET 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

DECRET 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.

DECRET 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures d'assegurances.

ORDRE de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener.

Com a centre especial de treball

Real Decret 2273/1985, del 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits a l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid. 

Real Decret 496/2006, de 21 d’abril, pel que es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CET. 

Real Decret 290/2004, del 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals coma a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.

Real Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empresa de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

Com a centre d’educació especial

Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació primària (BOE núm. 52, de 1.3.2014).

Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria, així com els reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 2 de juliol, afectats per aquestes modificacions. (BOE núm. 182, de 30.07.2011).

Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil (BOE núm. 4, de 4.1.2007). 

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015).

Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. (DOGC 6135, 24.5.2012).

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006). El Decret 101/2010, de 3 d’agost, en deroga els articles 3, 4 i 5 i en modifica l’article 2 i el títol, que queda redactat així: “Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de l’educació infantil”.

Decret 181/2008, de 9 setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008). 

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007).
 
Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, 29.6.2007).
 
Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).

Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006).

Com a centre ocupacional

DECRET 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts.

ORDRE de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució
ORDRE de 25 d'octubre de 1995, de modificació de l'Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució.

ORDRE de 19 de novembre de 1993, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'entitats, serveis i establiments socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener.

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital