NORMATIVA

Consulta la normativa aplicable a l'entitat

NORMATIVA APLICABLE A L'ENTITAT

GENÈRICA

LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

LLEI 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis socials.

DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials

DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat

DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials

DECRET 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials

DECRET 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del sistema Català de Serveis Socials

DECRET 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària

DECRET 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures d'assegurances.

ORDRE de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener.

 

ESPECIFICA PER A LLAR-RESIDÈNCIA

DECRET 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

ORDRE de 19 de novembre de 1993, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'entitats, serveis i establiments socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener.

 

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital