NORMATIVA

Consulta la normativa aplicable a l'entitat

NORMATIVA APLICABLE A L'ENTITAT

Relacionada amb la nostra forma jurídica d'Associació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2008/04/24/4

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les funcions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/12/29/21

Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública. https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/12/19/1740

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2007/10/11/12/con/20170331

DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/1996/07/23/284

DECRET 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2000/05/15/176

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/10/30/13

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/12/30/19

DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2015/09/15/205

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf

Decret 142/2020, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2010_10_20101020_10279136.pdf

Com a centre d’educació especial

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE). https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/07/10/12

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE). https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/07/10/12

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC). https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/07/10/12

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=799722

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015). https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2015/06/23/119

Com a centre ocupacional

DECRET 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/1987/08/27/279

ORDRE de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/1992/07/28/(2)

DECRET 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2009/12/22/202

Centre especial de treball

Real Decret 2273/1985, del 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits a l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid. https://www.boe.es/eli/es/rd/1985/12/04/2273

ORDRE de 12 de juny de 1992, per la qual es crea el Registre de centres especials de treball i la Comissió d'avaluació i seguiment dels programes de suport a la integració laboral de disminuïts. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=85182

Real Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel que es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CET. https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/22/pdfs/A15592-15596.pdf

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital