NORMATIVA

Consulta la normativa aplicable a l'entitat

NORMATIVA APLICABLE A L'ENTITAT

GENÈRICA

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/12/29/21

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/12/29/19

Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2008/04/24/4

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 10 d'octubre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius discals al mecenatge. https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions. https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/26/50/con

 

ESPECIFICA PER A LLAR-RESIDÈNCIA

Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de Serveis Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2007/10/11/12

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/10/30/13

DECRET 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.  https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/25/318

DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2015/09/15/205

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/1996/07/23/284

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2000/05/15/176

DECRET 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del sistema Català de Serveis Socials. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2009/12/22/202

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf

Decret 142/2020, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/serveis_socials/25segonacartera/carterass.pdf

 

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital